Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

 

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt określają szczegółowe zasady i tryby wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Określone w Instrukcjach tryby i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia i ewidencjonowania dokumentów; przejmowania, przechowywania, udostepniania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej spraw zakończonych oraz określają ich ochronę przed uszkodzeniami, zniszczeniem bądź utratą. 

Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych wykonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora w drodze odrębnego upoważnienia lub wskazania w zakresie obowiązków i uprawnień. 

 

Szukaj w tym dziale: